29 apr 2014

Utleie av din bolig (bruksoverlating)

Skal du leie ut egen bolig, og dermed overlate bruken til andre, må du søke om dette til styret. Dette gjelder uansett varigheten av bruksoverlatingen, hvem den nye brukeren er eller hvilke årsaker til bruksoverlatingen som foreligger.

Det eneste unntak er hvis du samtidig skal bo i boligen selv eller det er dine barn/ barnebarn/ forelder/ besteforeldre som skal bo i boligen.

Søknad om utleie gjøres gjennom henvendelse til OBOS, borettslagets forretningsfører.

Søknadsprosessen er som følger:

1. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS v/ stein.jelstad@obos.no

2. Skjema fylles ut og returneres OBOS som sender dette til styret for godkjenning.

3. Styret godtar eller avslår søknaden og informerer OBOS

4. OBOS informerer andelseieren om styrets beslutning.

Gebyr for bruksoverlating er på dette tidspunkt 963 kroner uten mva. Faktura sendes fra OBOS.

For at styret skal godkjenne bruksoverlatingen, må følgende vilkår være til stede:

Enten:

- Bokrav for andelseier: Dersom andelseieren eller noen i nær familie har bodd i boligen ett år i løpet av de to siste årene.

Da kan boligen overlates til hvem som helst for inntil 3 år.

Eller:

- Andelseieren skal være midlertidig borte på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner eller

- Den nye brukeren (eller en av disse) er andelseieren ektefelle, forelder, besteforelder, oldeforelder, barn, barnebarn, oldebarn eller fosterbarn eller -

Det gjelder krav på bruksrett etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 annet ledd.

Da kan boligen overlates uten tidsbegrensning

NB! Andelseieren må uansett søke og få godkjenning av styret.

Hvis vilkårene over er oppfylt, kan styret kun nekte godkjenning i de tilfeller hvor brukerens forhold gir "saklig grunn" for å nekte.

Hvis styret ikke svarer innen 30 dager etter at den skriftlige søknaden kom fram til styret, regnes bruksoverlatingen som godkjent.

Merk også:

Overlating av bruken minker ikke andelseierens plikter i forhold til boligselskapet.

Andelseier plikter å holde styret orientert om hvor styret kan få tak i ham/henne, så lenge bruken er overlatt til andre.

Andelseier bør si fra til styret når denne flytter tilbake til boligen, og bruksoverlatingen opphører.

Det er burettslagslova §§ 5-3 til 5-10 som regulerer spørsmålet om bruksoverlating. Burettslagslova kap 5 gjelder også for boligaksjeselskap.